WAAR HET OM GAAT

District Para, in Suriname, is een kinderrijk district. De mogelijkheid om passend onderwijs te krijgen is, voor kinderen die net anders leren dan het gemiddeld kind, alleen bereikbaar met hulp. De Stichting wil deze ondersteuning bieden!

De situatie van sommige kinderen is zo uitzichtloos dat Onderwijs en Ondersteuning niet voldoende is. Opvang is dan een oplossing uit hun crisissituatie.

Stichting RIYOS springt in de bres voor deze kinderen en wil ze een kans op een toekomst geven. Daar kun jij bij helpen!

Met jouw steun kunnen we kinderen het volgende bieden:

 • Professionele begeleiding en opvang met betrekking tot het geestelijk- en sociaal welzijn en educatie
 • Stimuleren en bijdragen aan hun ontwikkeling
 • Ondersteunen en begeleiden ter vergroting van hun toekomstkansen en het benutten van hun talenten
 • Steun ongeacht afkomst, etniciteit , financiële status van hun ouders of geloofsovertuiging, dit alles vanuit het christelijke gedachtengoed
 • Crisisopvang

De uitdaging…financiering van een nieuw schoolcomplex

Een schoolcomplex waar de kinderen in het Para district tot in de verre toekomst gebruik van kunnen maken. Op deze manier kunnen niet alleen de kinderen zich ontwikkelen maar zal het Para district kunnen profiteren van de toenemende kennis en talentontwikkeling van de kinderen. Dit zal op termijn positieve ontwikkelingen stimuleren die de afhankelijkheid flink zullen beperken.

Het schoolcomplex zal in fasen worden ontwikkeld, enerzijds doordat de financiering in gedeelten gerealiseerd zal gaan worden, anderzijds omdat er bij het bouwen rekening gehouden moet worden met de verschillende seizoenen, met name het regenseizoen.

In het schoolcomplex zullen de onderstaande activiteiten plaatsvinden:

 • Opvang voor baby’s, dreumesen en de peuterschool (leeftijd 0 – 4 jaar)
 • Kleuterschool (leeftijd 4 tot 6 jaar)
 • Basisschool (leeftijd 6 tot 12 jaar)
 • Activiteitenklassen:
 • Praktijkklas voor handenarbeid en techniek
 • Klas voor Muziek en Dans
 • Bibliotheek
 • Computerlokaal
 • Lokaal voor binnen spelen
 • Remedial klassen (leeftijd 6 tot 12 jaar)

In het schoolcomplex zullen ook kinderen opgevangen/ begeleid gaan worden die extra aandacht nodig hebben omdat ze moeite hebben met het normale onderwijs. Met deze zogenaamde remedial klassen wil RIYOS helpen voorkomen dat deze kinderen gelijk bestempeld worden als ‘bestemd voor Speciaal Onderwijs’. Indien blijkt dat een kind ook na intensieve begeleiding niet mee kan zal in overleg met professionele hulpverleningsorganisaties en/of overheidsinstanties worden gezocht naar een oplossing die het beste past bij het kind en het leerniveau. Onze organisatie zal zich tot het uiterste inspannen om voor ieder kind een passende oplossing te vinden.

Het streven is om naast schriftelijk onderwijs ook praktisch en lichamelijk actief met de kinderen bezig te zijn. Deze activiteiten kunnen worden ontplooid in ons Activiteitencentrum. Eveneens zullen we proberen een plek te creëren voor ouderen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of Nederlands kunnen spreken.

Help mee!

Aantallen kinderen

Baby's

Dreumesen

Peuters

Kleuters

Dagopvang

In de dagopvang en naschoolse opvang vangen we kinderen van alle leeftijden op zodat hun ouders in staat worden gesteld te kunnen werken en een inkomen te realiseren. De kinderen worden op een professionele wijze begeleid en er worden dagelijks diverse activiteiten georganiseerd.

Crisisopvang

Kinderen die, om wat voor redenen dan ook, direct uit thuissituatie moeten worden gehaald kunnen worden opgevangen, onderdak en begeleiding krijgen zolang dat nodig en/of gewenst is.

 

Huiswerkbegeleiding

Veel kinderen hebben een leerachterstand, met het aanbieden van onderwijs op het juiste niveau en extra huiswerkbegeleiding is het mogelijk ze op termijn weer op het niveau van leeftijdgenoten te brengen.

 

Onze kinderen zijn onze toekomst!